Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid

 Interntransport Skeikampen

Rutetabeller_vinter2024 I julen 2023 ble det på Skeikampen satt opp en interntransport med 4 forskjellige ruter som gikk gjennom de ulike hytteområdene og til Skeikampen Alpinsenter på dagtid. På kveldstid ventet interntransporten ved de ulike spisestedene Treffen kafé, Segalstad Seter kafé og Skeistua. Interntransporten hentet opp gjestene på kveldstid og brakte de til ønsket sted. […]

Nye medlemmer til SU-styret ønskes

Valgkomiteen for Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeningen på Skei-Austlid er godt i gang med sitt arbeid og ønsker innspill på kandidater til styret. Samarbeidsutvalget representerer 23 vel/hytteeierforeninger/sameier, og ca 1200 fritidsboligeiere i området.  Årsmøtet skal velge 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer for 2 år av gangen. Styret praktiserer oppmøte på styremøtene også for varamedlemmene, slik at disse […]

Oppdatering om eiendomsbeskatningen

Gausdal kommune har i sitt svarbrev til Sivilombudet (sendt 05.01.2024) fastholdt at kommunen hadde rettslig grunnlag til å foreta ny alminnelig taksering gjeldene fra 2021, samt at de kunne benytte 30 % reduksjonsfaktor.Kommunen har mao. ikke tatt Sivilombudets uttalelse, datert 13.juni 2023,  til følge. Samarbeidsutvalget legger til grunn at Sivilombudet vil forfølge kommunens manglende oppfølgning av […]

Vurdering av brøyteapp og-kostnader

SU har vurdert muligheten for en felles løsning for en app som kan benyttes til bestilling av brøyting. I den sammenheng er det også samlet inn informasjon fra medlemmene om kostnader knyttet til brøyting. Når det gjelder brøyte-app viser det seg vanskelig å få til en felles løsning på dette. Det er det enkelte brøyteleverandør […]

Feieavgift Gausdal kommune

SU har mottatt henvendelse fra et medlem som henviser til en dom fra Fjord kommune på Vestlandet, der kommunen ikke hadde hjemmel til å kreve årlig betaling da det ikke ble feiet. SU har vært i kontakt med Gausdal Kommune, ved seksjonsansvarlig for brann, som forteller at kommunestyret kan fastsette gebyr for feiing. Gebyret kreves […]

Dialogmøte med Gausdal kommune

Dialog-møte mellom Gausdal kommune og SU, samt andre hytteforeninger i Gausdal ble avholdt 25. august. Vedlagte følger referat (noe forsinket fra kommunen). Det vedlagte innlegget fra landbrukskontoret kan være av interesse for mange.  OPPSUMMERING DIALOGMØTE MED FRITIDSBOLIGEIERNE AUGUST 2023 Presentasjon Landbruk Presentasjon_dialogmøte_250823_ordfører

Løypeavgift 2023/2024

Nå starter innkreving av løypeavgift for sesongen 2023/24 i regi av Skeikampen Pluss.Generell informasjon om Skeikampen Pluss, løypeavgift og budsjett 2023-24 finnes på SkeikampenPluss sin hjemmeside: https://visitskeikampen.no/skeikampen-pluss/ Eierne av fritidseiendommer er gjennom løypeavgiften største bidragsyter til Skikampen Pluss, ogSamarbeidsutvalget har et godt samarbeide med Skeikampen Pluss gjennom vår representant istyret, Knut Krogstad, og gjennom informasjon […]

Oppdatering på fiberutbygging

Ved inngangen til september ’23 har Samarbeidsutvalget (SU) mottatt følgende informasjon om status på bredbåndutbygging på Skei og Austlid: HomeNet: De har nå ferdigstilt det meste av gravearbeidet på Skei-Austlid i områder der de har mulighet og ambisjon om å levere. Hovedkabel fra Svingvoll til Kankerud ferdigstilles innen 8 september. Oppkobling av alle hytter skjer […]

Varsel om detaljreguleringsplan for Segelstadseterlykkja

Det opplyses om at Gausdal kommune har sendt ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning og høring for Segelstadseterlykkja. Dokumentene kan leses på kommunenes nettside her: https://www.gausdal.kommune.no/detaljreguleringsplan-for-segalstadseterlykkja-varsel-om-oppstart-og-hoering-av-planprogram.6610248-172355.html. Merk at det er åpent informasjonsmøte på Thon Hotel Skeikampen i Hotellvegen 3, den 17.08.2023 kl. 18:00-20:00.

Årsmøte 2023

Her kan du lese referat fra SU sitt årsmøte i 2023. Klikk her